หมวดหมู่รอง

พังงา มี วัดที่มี พระบรมธาตุ 2 แห่ง คือ
๑. พระมหาธาตุเจดีย์วัดคีรีเขต (วัดลุ่ม) ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า
๒. พระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ(พระทันตธาตุ) วัดราษฎร์อุปถัมภ์ ต.บางเหรียง อ.ทับปุด

อำเภอเมืองพังงา

พระอารามหลวงมหานิกาย   

วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา

วัดราษฏร์มหานิกาย

    วัดธัญญเขต ตำบลตากแดด
    วัดสราภิมุข ตำบลถ้ำน้ำผุด
    วัดทักษิณาวาส ตำบลท้ายช้าง
    วัดประพาสประจิมเขต ตำบลท้ายช้าง
    วัดมงคลสุทธาวาส ตำบลท้ายช้าง
    วัดปัจจันตคาม ตำบลทุ่งคาโงก
    วัดชนาธิการาม ตำบลนบปริง
    วัดมะปริง ตำบลนบปริง
    วัดอรัญญิกาวาส ตำบลนบปริง
    วัดบางเสียด ตำบลบางเตย
    วัดมงคลสถิต ตำบลป่ากอ

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

    วัดประชาสันติ์ ตำบลท้ายช้าง
    วัดบางเตย ตำบลบางเตย

อำเภอกะปง
วัดราษฏร์มหานิกาย

    วัดโฆสิตาราม ตำบลกะปง
    วัดปาโมกข์ ตำบลท่านา
    วัดอินทภูมิ ตำบลท่านา
    วัดปากคลอง ตำบลรมณีย์
    วัดรมณีย์ ตำบลรมณีย์
    วัดนารายณิการาม (เหล) ตำบลเหล

อำเภอคุระบุรี
วัดราษฏร์มหานิกาย

    วัดนางย่อน ตำบลคุระ
    วัดบ้านเตรียม ตำบลคุระ
    วัดตำหนัง ตำบลบางวัน
    วัดบางวัน ตำบลบางวัน
    วัดสามัคคีธรรม ตำบลแม่นางขาว

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

    วัดป่าสวนงาม ตำบลบางวัน

อำเภอตะกั่วทุ่ง
วัดราษฏร์มหานิกาย

    วัดมาตุคุณาราม ตำบลกระโสม
    วัดสุวรรณคูหา ตำบลกระโสม
    วัดเจริญรมณาวาส ตำบลกะไหล
    วัดศรีรัตนาราม ตำบลกะไหล
    วัดดอน ตำบลโคกกลอย
    วัดไตรมารคสถิต ตำบลโคกกลอย
    วัดไตรรัตนากร ตำบลถ้ำ
    วัดราษฎร์สโมสร ตำบลถ้ำ
    วัดลำธาร ตำบลถ้ำ
    วัดดิตถาราม ตำบลท่าอยู่
    วัดนากลาง ตำบลหล่อยูง

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

    วัดสันติวราราม ตำบลกระโสม
    วัดควนกะไหล ตำบลกะไหล
    วัดราษฎร์โยธี ตำบลโคกกลอย

อำเภอตะกั่วป่า
วัดราษฏร์มหานิกาย

    วัดคมนียเขต ตำบลคึกคัก
    วัดพนัสนิคม ตำบลคึกคัก
    วัดคงคาภิมุข ตำบลตะกั่วป่า
    วัดบางมรา ตำบลตะกั่วป่า
    วัดพระธาตุคีรีเขต ตำบลตะกั่วป่า
    วัดเสนานุชรังสรรค์ ตำบลตะกั่วป่า
    วัดหน้าเมือง ตำบลตะกั่วป่า
    วัดควรนิยม ตำบลตำตัว
    วัดศรีนิคม ตำบลบางไทร
    วัดบางมรวน ตำบลบางม่วง
    วัดราษฎร์นิรมิต ตำบลบางม่วง
    วัดนิกรวราราม ตำบลย่านยาว

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

    วัดโคกเคียน ตำบลโคกเคียน
    วัดบางน้ำใส ตำบลบางนายสี

อำเภอทับปุด
วัดราษฏร์มหานิกาย

    วัดโคกสวย ตำบลโคกเจริญ
    วัดคีรีวงก์ ตำบลถ้ำทองหลาง
    วัดนิโครธาราม ตำบลทับปุด
    วัดพิทักษ์ธรรมาราม ตำบลทับปุด
    วัดไสเสียด ตำบลบ่อแสน
    วัดราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลบางเหรียง
    วัดนิโครธคุณากร ตำบลมะรุ่ย
    วัดศรัทธาราม ตำบลมะรุ่ย
    วัดอุทัยราษฎร์บำรุง ตำบลมะรุ่ย

อำเภอท้ายเหมือง
วัดราษฏร์มหานิกาย

    วัดปัตติการาม ตำบลท้ายเหมือง
    วัดเหมืองประชาราม ตำบลท้ายเหมือง
    วัดประชุมศึกษา ตำบลทุ่งมะพร้าว
    วัดหาดทรายสมบูรณ์ ตำบลทุ่งมะพร้าว
    วัดอินทนิน ตำบลทุ่งมะพร้าว
    วัดดอนปริง ตำบลนาเตย
    วัดนิคมสโมสร ตำบลนาเตย
    วัดประชาธิการาม ตำบลนาเตย
    วัดลุมพินี ตำบลนาเตย
    วัดราชา ตำบลบางทอง
    วัดสุวรรณาวาส ตำบลบางทอง
    วัดหลักแก่น ตำบลลำแก่น
    วัดลาภี ตำบลลำภี

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

    วัดนิโรธรังสี ตำบลท้ายเหมือง
    วัดลำปี ตำบลท้ายเหมือง