พริกชีขาวคุระบุรี

พริกชีขาวคุระบุรี พังงา การันตีคุณภาพกับรายได้เฉียด 35 ล้านบาทต่อปี” เกษตรกรจังหวัดพังงา โดยเฉพาะอำเภอคุระบุรีปลูกพริกชีขาวเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้

พริกชีขาวคุระบุรี

มากว่าอาชีพหลัก ทำเงินให้เกษตรกรมูลค่าเกือบ 35 ล้านบาท/ปี โดยใช้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอร์เรียใช้เอง ทำให้ลดต้นทุนการผลิต ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคพื้นที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

060158 3เป็นที่เลื่องลือถึงแหล่งปลูกพริกพื้นเมือง ประเมินได้ว่าเป็นพริกพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน 14 จังหวัดภาคใต้ เพราะพริกชนิดนี้เป็นพริกที่มีความเผ็ด เมื่อนำไปเป็นส่วนผสมในเครื่องแกงอาหารปักษ์ใต้จะมีสีสวยงาม ที่สำคัญเมื่อปรุงอาหารจะมีกลิ่นหอมชวนลิ้มรสของพริกในอาหารนั้นๆ ชาวบ้านเรียกพริกพื้นเมืองชนิดนี้ว่า “พริกชีขาว” เนื่องจากเมื่อติดผลตอนแรกจะเป็นสีขาว จากนั้นค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ส้ม และท้ายที่สุด คือส้มเข้ม โดยจะปลูกเป็นพืชแซมในสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันที่ยังมีขนาดเล็ก พริกชนิดนี้ต้องการแสงแดดน้อย ปลูกได้ตลอดทั้งปี มีปัญหาบ้างในช่วงฤดูฝน คือโรครากเน่า โคนเน่า และแอนแทรคโนส

คุณไพรัช แก้วยิ้ม อยู่บ้านเลขที่ 65/33 หมู่ที่ 2 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี เป็นเกษตรกรที่มีความชำนาญในการปลูกพริกชีขาว เนื่องจากปลูกมานานหลายปี เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตำบลบางวัน ให้ข้อมูลว่า พริกชีขาวคุระบุรี เป็นพืชที่ปลูกง่าย ดูแลไม่ยาก กำไรดี โรคแมลงรบกวนน้อย รายได้ดี ทำให้สมาชิกในกลุ่มสามารถปลดหนี้ได้หมด ถือว่าเป็นพืชที่น่าสนใจในภาวะพืชเศรษฐกิจหลักมีปัญหาความไม่แน่นอนในเรื่องราคา

สำหรับกระบวนการในการปลูก การเตรียมดินปลูก ไถดินตากทิ้งไว้ 3-7 วัน หว่านปูนขาวหรือโดโลไมท์อัตรา 150-200 กิโลกรัม/ไร่ ปุ๋ยคอก ประมาณ 1,000 กิโลกรัม/ไร่ และคลุกเคล้าด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา ซึ่งเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเป็นผู้ผลิตเอง เพื่อป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า โรคเหี่ยว เพื่อป้องกันเชื้อราในดิน การเพาะกล้าพริกทำได้หลายวิธี

 

ได้แก่ เพาะในถาดเพาะ หว่านในตะกร้าพลาสติก ที่ใช้ทรายเป็นวัสดุปลูก แนะนำให้ใช้ทรายขี้เป็ดชนิดหยาบ ขั้นตอนสำคัญต้องนำทรายไปต้มเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนเพาะในถุงหรือลงแปลงเพาะ เป็นวิธีการที่ประหยัด อายุกล้า ประมาณ 20-25 วัน ใช้พลาสติกสีดำคลุมแปลงปลูกเพื่อป้องกันวัชพืช เป็นการลดต้นทุนการผลิตในการจ้างแรงงาน กำจัดวัชพืช นำกล้าพริกปลูกในแปลงปลูกที่เตรียมไว้ โดยใช้ระยะระหว่างต้น 50 เซนติเมตร ระหว่างแถว 100 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เดือนละครั้ง

พริกชีขาวคุระบุรี

 

การใส่ปุ๋ยใส่ที่โคนต้นโรยให้รอบ ใช้ปุ๋ยชีวภาพเป็นหลักหากจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีนำมาผสมกับปุ๋ยชีวภาพตามสัดส่วน ปุ๋ยชีวภาพ : ปุ๋ยเคมี ในอัตรา 9 : 1 เพื่อลดต้นทุนการผลิตและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสารเคมีตกค้าง รวมทั้งช่วยให้ดินปลูกมีสภาพดี ฤดูกาลปลูกตั้งแต่ เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายนต้นทุนในการผลิต 3,500 บาท/ไร่ ผลผลิตพื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้ 400 ต้น ให้ผลผลิตเฉลี่ยต้นละ 3 กิโลกรัม หรือ 1,200 กิโลกรัม/ไร่ พื้นที่ปลูก 485 ไร่ ราคาเฉลี่ย 100 บาท/กิโลกรัม ปริมาณผลผลิตรวม 388 ตัน มูลค่าเกือบ 35 ล้านบาท

    พริกชีขาวคุระบุรี
ด้านนายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า เพื่อเป็นการพัฒนาการปลูกพริกชีขาวคุระบุรีให้มีคุณภาพและปลอดภัย ในปี 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาและสำนักงานเกษตรอำเภอคุระบุรีได้รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริก จำนวน 2 กลุ่ม สมาชิก 75 ราย พื้นที่ปลูก 485 ไร่ เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตตามกระบวนการเรียนรู้ ภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) มีการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในพื้นที่ปลูกพริก

พริกชีขาวคุระบุรี

โดยเปลี่ยนมาใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแทน เช่น การใช้เชื้อไตรโค-เดอร์มา การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียกำจัดแมลง ใช้น้ำหมักสมุนไพรฉีดพ่นในช่วงออกดอกเพื่อป้องกันศัตรูพืช ทำให้ได้พริกที่มีคุณภาพ สีสวย และปลอดภัยทั้งตัวเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคพริกชีขาวคุระบุรี ปลูกง่าย ดูแลไม่ยาก กำไรดี โรคแมลงรบกวนน้อย หากใช้สารชีวภัณฑ์และสารชีวภาพตลอดช่วงฤดูกาลปลูก 90 วัน รายได้ดี ปลดหนี้ได้หมด