ฝายมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์

ฝายมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา

ฝายมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์

ฝายมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ฝายมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ฝายมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์


ฝายมีชีวิตคลองเหล ณ บ้านช้างเชื่อ หมู่ที่4 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นการบูรณาการจัดกิจกรรมของอำเภอกะปง ที่ร่วมกันทุกภาคส่วนโดยเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม สร้างชุมชนมีส่วนร่วมให้เข้มแข็ง ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และการปรองดองของคนในชุมชน ซึ่งฝายมีชีวิตคลองเหลสามารถแก้ปัญหาอันเกิดจากภัยแล้ง ส่งผลให้ราษฎรเกิดความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ประกอบกับทุกปี เมือถึงฤดูฝนน้ำก็จะไหลจากภูเขาลงมาท่วมจนได้รับความเสียหาย ทางอำเภอกะปงได้จัดทำโครงการปรองดองสมานฉันท์ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างชุมชนมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกของชุมชนให้มีความเสียสละ และเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งต่อไป

ฝายมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ฝายมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ฝายมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์

ฝายมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ฝายมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ฝายมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์

ฝายมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ฝายมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ฝายมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์


ด้านนายเจริญ เปลี่ยนวิจิตร นายอำเภอกะปง กล่าวว่า จากสภาพภูมิอากาศเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในเขต อำเภอกะปงมาหลายเดือนที่ผ่านมาจนเกิดภัยแล้ง ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำใช้ ประกอบกับทุกปีเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนน้ำป่าก็จะไหลจากภูเขาลงมาท่วมจนได้รับความเสียหาย ราษฎรได้ร่วมกันลงแขกลงขันลงทุนอุปกรณ์และแรงงานตามศักยภาพของคนในชุมชน จัดทำโครงการชาวกะปงปรองดรองสมานฉันท์ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 55 เมตร บ้านช้างเชื่อ หมู่ที่4 ต.เหล งบประมาณ 170,000 บาท (1 แสน 7 หมื่นบาทถ้วน) โดยราษฎรลงมือ ลงแรง บริจาควัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกับก่อสร้างหลังเสร็จเมื่อ วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ผลที่ได้รับเกิดความปรองดรอง สมานฉันท์ เกิดจิตสำนึกรู้สึกผูกพัน ความรัก ความสามัคคี เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ตำบลหมู่บ้าน และสามารถแก้ปัญหาภัยแล้ง ป้องกันน้ำท่วมขังของชาวอำเภอกะปงต่อไป