โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราเข้าร่วมโครงการแปดพันรายอนุมัติแล้วไม่ถึงสามร้อยราย

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับยางพาราในพื้นที่จังหวัดพังงา ว่า โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดพังงา พบจำนวนเกษตรกรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ จำนวน 15,577 ราย จำนวน 20,370 แปลง เนื้อที่ 211,207 ไร่ รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 7,946 ราย 10,655 แปลง เนื้อที่ 110,254 ไร่ ผ่านการตรวจสอบจากคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ ระดับตำบล จำนวน 319 ราย จำนวน 319 แปลง เนื้อที่ 3,248 ไร่

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา

คณะกรรมการบริหารโครงการระดับอำเภอส่งข้อมูล 273 ราย จำนวน 273 แปลง เนื้อที่ 2,845 ไร่ ซึ่งทาง ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรชาวสวนยางแล้ว 426 ราย เป็นเงิน 3,436,500 บาท ส่วนราคาซื้อขายยางผ่านตลาดในจังหวัดพังงาในวันที่ 19 มกราคม 2559 ราคายางก้อนถ้วย กิโลกรัมละ 16 บาท ราคายางแผ่นดิบ กิโลกรัมละ 36 บาท ราคาน้ำยางสด กิโลกรัมละ 34.50 บาท