แห่สมัครเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริมเพิ่มเติม เกินเป้า

ชาวสวนยางพังงา แห่สมัครเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริมเพิ่มเติม เกินเป้า


ผู้สื่อข่าวรายงาน เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพังงา ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมเพิ่มเติมเกินเป้าหมายที่ได้รับจัดสรร โดยมีความหวังว่าสินเชื่อที่ได้รับการสนับสนุนสามารถเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

แห่สมัครเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริมเพิ่มเติม เกินเป้า

นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เห็นชอบผลการพิจารณาและมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 และครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมเพิ่มเติม ให้เต็มวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรรายย่อยนำไปลงทุนประกอบอาชีพเสริมด้าน-การเกษตรหรือเกี่ยวเนื่องการเกษตร เพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วงเงินสินเชื่อเป็นไปตามแผนการผลิตของเกษตรกร ครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5 ต่อปี โดยเกษตรกรรับภาระ ร้อยละ 2 รัฐชดเชย ร้อยละ 3 ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี

แห่สมัครเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริมเพิ่มเติม เกินเป้า

 

จังหวัดพังงาได้รับการจัดสรรเป้าหมายเกษตรกรร่วมโครงการ จำนวน 700 ราย วงเงินสินเชื่อ จำนวน 70,000,000 บาท ปรากฏว่าเกษตรกรชาวสวนยางให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเกินเป้าหมายที่ได้รับจัดสรร จำนวนทั้งหมด 807 ราย วงเงินสินเชื่อ 80,700,000 บาท

สาเหตุน่าจะมาจากราคาพืชเศรษฐกิจหลักตกต่ำ เกษตรกรมีความหวังว่าสินเชื่อที่ได้รับการสนับสนุนสามารถเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน