ประชุม กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพังงา

คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพังงา ประชุมแจ้งผลการอนุมัติงบประมาณ 2 โครงการ

ประชุม กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพังงา

ที่ห้องประชุม กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพังงา นายชำนาญ พึ่งถิ่น ประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพังงา ร่วมประชุมเพื่อแจ้งผลการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ นางสาวธันย์บดี หนูเงิน หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกร จังหวัดพังงา กล่าวว่า ขณะนี้กองทุนได้พิจารณารับรองการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ปี 2558 เพื่อเป็นสมาชิกกองทุนเพิ่มเติม คือ กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 8 ท่าใหญ่ ต.บ่อแสน อ.ทับปุด มีสมาชิกจำนวน 58 ราย

ประชุม กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพังงา

และนอกจากนั้น ยังได้แจ้งผลอนุมัติและโอนงบประมาณโครงการการผลิตอาหารเลี้ยงโคขุนเพื่อลดต้นทุนบ้านบ่อแสน จำนวน 30,000 บาท และโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน กลุ่ม สกต.พังงา ต.บางเตย อีกจำนวน 30,000 บาท และหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพังงา กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและประสานการแก้ไขปัญหาเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ในปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป