คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

เกษตรพังงา จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมา นางอำพัน รุ่งแจ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมา พร้อมด้วยนายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วน ข้าราชการ และประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตร ได้อย่างรวดเร็วครบทุกด้านในเวลาเดียวกัน และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของเกษตรกร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย หมู่ที่ 2 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ของจังหวัดพังงา มีการให้บริการของคลินิกต่างๆ ได้แก่ คลินิกพืช และการดูแลรักษา คลินิกสัตว์ รักษาสัตว์ บริการวัคซีน ยาถ่ายพยาธิ ยาฆ่าเชื้อในฟาร์ม คลินิกดิน ตรวจวิเคราะห์ดิน น้ำหมักชีวภาพ คลินิกประมง ตรวจวิเคราะห์น้ำ การเลี้ยงสัตว์น้ำ คลินิกบัญชีให้คำแนะนำการทำบัญชีครัวเรือน บัญชีประกอบอาชีพ คลินิกสหกรณ์ คลินิกน้ำปาล์มน้ำมัน และคลินิกอารักขาพืช และแมลง นอกจากนี้ ยังจัดนิทรรศการเกษตรของส่วนราชการและเอกชน การจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนและสินค้าราคาประหยัด