กองทุนการออมแห่งชาติ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพังงา พร้อมเต็มที่เพื่อรองรับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ


กองทุนการออมแห่งชาติ


นายอภิชาต กรมาทิตย์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า กองทุนการออมแห่งชาติ เป็นนโยบายของรัฐบาล ที่ส่งเสริมให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ที่อยู่นอกระบบบำเหน็จบำนาญของรัฐ หรือ กองทุนเอกชนที่มีนายจ้างจ่ายสมทบแล้ว ได้ออมเงินเพื่อใช้จ่ายโดยรัฐจะช่วยจ่ายสมทบให้ส่วนหนึ่ง และเมื่อผู้ออมมีอายุครบ 60 ปี ก็จะได้รับเงินบำนาญเป็นรายเดือนตลอดชีพ ซึ่งเป็นการสร้างหลักประกันให้กับชีวิตในยามที่ไม่มีรายได้ประจำ โดยในวันแรกของการรับสมัครสมาชิกจนถึงขณะนี้ มีผู้สนใจลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ที่สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพังงา แล้วกว่า 200 คน

กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ


ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพังงา กล่าวต่อว่า หลังจากเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติแล้วสิทธิที่จะได้รับ คือ อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จะได้รับบำนาญรายเดือนตลอดชีวิต ทุพพลภาพก่อนอายุ 60 ปี ได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจะได้รับเมื่ออายุครบ 60 ปี และหากเสียชีวิตจะได้รับเงินเท่าจำนวนเงินในบัญชีของแต่ละคน ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ผู้สนใจที่ประกอบอาชีพอิสระ และไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ สมาชิกกองทุนอื่นๆ ที่มีการจ่ายสมทบจากรัฐ หรือ นายจ้าง ที่มีอายุ 15-60 ปี สามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย และที่ธนาคารออมสินทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุน โดยใช้หลักฐานเพียงบัตรประชาชนอย่างเดียวเท่านั้น