อบจ.พังงา สร้างภูมิคุ้มกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์

อบจ.พังงา สร้างภูมิคุ้มกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์

อบจ.พังงา สร้างภูมิคุ้มกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์

นายธราธิป ทองเจิม รองนายกอบจ.พังงา ร่วมกับสสจ.จังหวัดพังงา จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ในวันที่ 1 ธ.ค.58 ที่บริเวณโรงเรียนสตรีพังงา อ.เมือง จ.พังงา ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นช่วงอายุที่อยากรู้อยากลองปลุกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญและความรุนแรงของปัญหาตลอดจนผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยจัดให้มีการอบรมและจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 450 คน

อบจ.พังงา สร้างภูมิคุ้มกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์  อบจ.พังงา สร้างภูมิคุ้มกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์

จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค ระบุว่าในปี 2557 คาดว่ามีผู้ติดเชื้อเฮสไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ทั่วประเทศ 426,707 คน และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,324 คน โดยในจังหวัดพังงา จากข้อมูลสถานการณ์เอดส์จังหวัดพังงา สะสมถึงเดือน เม.ย.58 สสจ.พังงาได้รับรายงานผู้ป่วยเอดส์จากสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ ตั้งแต่ปี 2534 ถึงวันที่ 30 เม.ย.58 มีผู้ป่วยเอดส์ 1,749 ราย

อบจ.พังงา สร้างภูมิคุ้มกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์  อบจ.พังงา สร้างภูมิคุ้มกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์

เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย 1,634 ราย เพศชาย 1,084 ราย(ร้อยละ 66.3) เพศหญิง 550 ราย (ร้อยละ 33.7) โดยปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์มากที่สุด รองลงมาคือยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น ติดเชื้อจากการคลอดจากแม่ที่ป่วยหรือติดเชื้อเอดส์ และรับเลือดที่มีเชื้อเฮสไอวีตามลำดับ