กรมประชาสัมพันธ์เปิดค่ายเยาวชน ลดขยะรักสิ่งแวดล้อม ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์

กรมประชาสัมพันธ์เปิดค่ายเยาวชน (มีคลิป) ลดขยะรักสิ่งแวดล้อม ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์

          นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ นายสมเจตต์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดค่ายเยาวชน ลดขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมได้มีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนลดขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรู้ ความเข้าใจแก่เยาวชน ประชาชน สื่อมวลชน ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน เกี่ยวกับการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทาง สู้ปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาขยะและมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อเยาวชน ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแหงชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา กิจกรรมประกอบด้วยเวทีเสวนาลดขยะด้วยมือของรัฐและจัดการในชุมชน ดารบรรยายพิเศษ ลดทำลายสิ่งแวดล้อมโดยมือเรา

โดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 5 ฐานเรียนรู้ (walk vally) กำจัดขยะ การเก็บขยะบริเวณชายหาดท้ายเหมือง รวมทั้งสัมผัสวิถีการกำจัดขยะของกลุ่มไทยใหม่ ณ ชุมชนบ้านท่าดินแดง อ.ท้ายเหมือง และศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ณ เตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต พร้อมสรุปนำเสนอแนวคิดที่ได้จากการร่วมกิจกรรม