พังงาร่วมหารือแก้ไขปัญหาความลดความขัดแย้งระหว่างประมงพื้นบ้านประมงพาณิชย์

พังงาร่วมหารือแก้ไขปัญหาความลดความขัดแย้งระหว่างประมงพื้นบ้านประมงพาณิชย์

พังงาร่วมหารือแก้ไขปัญหาความลดความขัดแย้งระหว่างประมงพื้นบ้านประมงพาณิชย์

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พังงา พร้อมด้วยนายบุญชู แพใหญ่ นายกสมาคมประมงบ้านทับละมุจังหวัดพังงา ประมงจังหวัด เจ้าท่าภูมิภาค ตำรวจ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนประมงพาณิชย์ ตัวแทนประมงพื้นบ้าน ร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพประมงและส่งเสริมประมงทะเลระดับจังหวัด ซึ่งมีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการ เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในกรณีแนวเขตตามพระราชกำหนดการประมงที่ว่า เขตทะเลชายฝั่ง บริเวณห่างจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่า 3 ไมล์ทะเลก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1.5 ไมล์ใหทะเลและไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล โดยให้มีแผนที่แสดงแนวบริเวณที่กำหนดตามกฎกระทรวง

พังงาร่วมหารือแก้ไขปัญหาความลดความขัดแย้งระหว่างประมงพื้นบ้านประมงพาณิชย์

ซึ่งแต่ละจังหวัดยังไม่ได้กำหนดเขตทะเลชายฝั่งแต่อย่างใด เมื่อแต่ละจังหวัดดำเนินการกำหนดเขตทะเลชายฝั่งเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมมติที่ประชุมกรรมการเสนอกรมประมงภายในวันที่ 22 มกราคม 2559 เพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวงเพื่อบังคับใช้ต่อไป สำหรับจังหวัดพังงาทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการประมงจังหวัดพังงา พร้อมนำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559

พังงาร่วมหารือแก้ไขปัญหาความลดความขัดแย้งระหว่างประมงพื้นบ้านประมงพาณิชย์

โดยนายประเวศ อวิรุทธพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดพังงา กล่าวว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ ที่มีการหารือกันครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้สั่งให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประมงจังหวัด จำนวน 13 ท่าน เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆของพี่น้องชาวประมงทั้งประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ จากนั้นรับฟังปัญหาเพื่อนำเสนอกรรมการเพื่อหาแนวทางแก้ไขรวบรวมให้ทางกรมประมงออกกฎกระทรวงอีกครั้ง