จังหวัดพังงา ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพังงา จัดเสริมสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

จังหวัดพังงา ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพังงา จัดเสริมสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)

  จังหวัดพังงา ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพังงา จัดเสริมสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ   จังหวัดพังงา ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพังงา จัดเสริมสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ   จังหวัดพังงา ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพังงา จัดเสริมสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ที่โรงเรียนสตรีพังงา อ.เมือง จ.พังงา นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พังงา กล่าวนำคำปฏิญาณตนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมกับเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จากหน้าโรงเรียนสตรีพังงาไปถึงศาลาอเนกประสงค์ อบต.ถ้ำน้ำผุด มีหัวหน้าส่วนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ อปท. นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมกว่า 1,200 คน

 จังหวัดพังงา ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพังงา จัดเสริมสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ   จังหวัดพังงา ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพังงา จัดเสริมสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ   จังหวัดพังงา ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพังงา จัดเสริมสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ และเป้าหมายชัดเจน ในการต่อต้านการทุจริต และให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความสุขให้ประชาชน ควบคู่ในการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการสร้างความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างค่านิยมสุจริตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดพังงา ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพังงา จัดเสริมสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ   จังหวัดพังงา ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพังงา จัดเสริมสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ   จังหวัดพังงา ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพังงา จัดเสริมสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้นำ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ณ ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ การเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น การจัดนิทรรศการ การประกวดนิทรรศการ “ต้นกล้า ช่อสะอาด ต้านโกง” และการฝึกอบรมโครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ