ซีพีเอฟ ส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีให้กับเยาวชนในภาคใต้

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ซีพีเอฟ ส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีให้กับเยาวชนในภาคใต้ ส่งมอบ “อิ่ม สุข ปลูกอนาคต”แก่โรงเรียนบ้านปากพู่ จ.พังงา


เมื่อวันที่ 20 พ.ย.58 ที่โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์ ) อ.กะปง จ.พังงา นายสันทัด ทองเต็ม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นประธานจัดโครงการซีพีเอฟอิ่มสุขปลูกอนาคต 60 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดดาสยามบรมราชกุมารรี 60 พรรษา ส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีให้กับเยาวชนในภาคใต้ ส่งมอบ “อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” โดยมีนายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา นายนิจกานต์ แตงเหมาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากพู่ นายมานิต เพียรทอง นายอำเภอตะกั่วป่า นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน

ซีพีเอฟ ส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีให้กับเยาวชนในภาคใต้

เพื่อส่งมอบโครงการให้แก่โรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงอาหารและสร้างภาวะโภชนาการที่ดีเพื่อให้ เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืนตาม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ซีพีเอฟ กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร และสร้างเสริมโภชนาการที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนไทยผ่านการดำเนินกิจกรรมที่ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่การสนับสนุนการผลิตอาหารการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารการให้ความรู้ด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของอาคารและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์แกโรงเรียนนำร่องจำนวน 67 แห่ง ทั่วประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณรอบโรงงาน และฟาร์มของบริษัทนับตั้งแต่เปิดโครงการเมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งทางบริษัทได้ทยอยส่งมอบโครงการให้กับโรงเรียนนำร่องทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ ซึ่งล่าสุดได้ส่งมอบให้แก่โรงเรียนบ้านปากพู่ อ.กะปง จ.พังงา เป็นโรงเรียน ขยายโอกาสที่เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีโรงเรียนมีเด็กนักเรียน 180 คน

ซีพีเอฟ ส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีให้กับเยาวชนในภาคใต้

ทางนายสันทัด ทองเต็ม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวว่า ในพิธีส่งมอบโครงการ ซีพีเอฟ “อิ่ม สุข ปลูกอนาคต แก่โรงเรียนบ้านปากพู่ ซึ่งทางบริษัทได้สนับสนุนการสร้างศูนย์การเรียนรู้ ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ให้แก่นักเรียน โดยมีการปลูกผักรักษ์สุขภาพ บ่อเลี้ยงปลาและปลาดุกบิ๊กอุย 1,500 ตัว โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ เพื่ออาหารกลางวันพร้อมแม่ไก่ 100 ตัว และโรงเพาะเห็ดนางฟ้า สนับสนุนเชื้อเห็ดอีก 1,000 ก้อน พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานปลอดภัยสู่โรงเรียน ช่วยทำให้โรงเรียนมีวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันยังเพียงพอและเด็กเยาวชนได้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อพัฒนาการของร่างกายและสมองตามวัย นอกจากการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารให้กับเยาวชนไทยแล้วโครงการยังต่อยอดไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรแรกการแปรรูปอาหารเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้อาจประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เรื่องตนเองหลังจากจบการศึกษาได้ในอนาคตขณะเดียวกันโรงเรียนยังสามารถนำผลิตภัณฑ์ทั้งปลา ไข่ เห็ด ที่เหลือใช้ และอาหารแปรรูปนำไปขายให้กับชุมชน ซึ่งโรงเรียนสามารถนำมาใช้เป็นทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป พร้อมทั้งสนับสนุนในการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีความระเบียบสวยงาม และปลอดภัยต่อนักเรียนรวมทั้งสนับสนุนสนามเด็กเล่นประถมวัยสร้างพัฒนาการที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ และร้านสุขภาพสำหรับนักเรียนและชาวบ้านในชุมชนใกล้กับโรงเรียนได้มีพื้นฐานได้มีพื้นที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและในพิธีส่งมอบโครงการ ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคตแก่โรงเรียนบ้านปากพู่ ซึ่งยังได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 20 คน และมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนอีกด้วย

ซีพีเอฟ ส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีให้กับเยาวชนในภาคใต้

ทางด้าน นายนิจกานต์ แตงเหมาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากพู่ กล่าวว่า แนวทางการดำเนินโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคตสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่เข้ามาช่วยเติมเต็ม และต่อยอดการยกระดับภาวะโภชนาการที่ดี และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้เพื่อช่วยให้เด็ก และเยาวชนไทยได้มีสุขกับภาพอนามัยที่ดีร่างกายแข็งแรงและพร้อมสำหรับการเรียนรู้พัฒนาด้านร่างกายและสติปัญญาเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป