หลักสูตรการพัฒนาลักษณะความเป็นผู้นำ

สภาเกษตรกรจังหวัดพังงา จัดอบรมสมาชิก หลักสูตรการพัฒนาลักษณะความเป็นผู้นำ


หลักสูตรการพัฒนาลักษณะความเป็นผู้นำ
ที่ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดพังงา ตำบลบางแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้โอวาทการอบรมหลักสูตร การพัฒนาลักษณะความเป็นผู้นำ พร้อมด้วย นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพังงาจากทุกอำเภอ รวมถึงคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอและระดับตำบล ประมาณ 300 คน เข้าร่วม โดยมีวิทยากรในการอบรม คือ รองศาสตราจารย์ บำเพ็ญ เขียวหวาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หลักสูตรการพัฒนาลักษณะความเป็นผู้นำ
นายธีระพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 มาตรา 33(5) ที่กำหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร และยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน ซึ่งหลังพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ปาฐกถาพิเศษให้กับผู้เข้าประชุม ถึงการปรับตัวและพัฒนาเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป