เจ้าบ้านกินข้าวกับเจ้าเมือง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมประชาชนในโครงการ “เจ้าบ้านกินข้าวกับเจ้าเมือง”

เจ้าบ้านกินข้าวกับเจ้าเมือง เจ้าบ้านกินข้าวกับเจ้าเมือง

ที่ บ้านบ่อแสน หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการ นางอำพัน รุ่งแจ้ง รองผู้ว่าราชการ และนายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ออกพบปะและเยี่ยมเยียนประชาชน ตามโครงการ “เจ้าบ้านกินข้าวกับเจ้าเมือง” พร้อมเข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้การเลี้ยงโคขุนบ้านคลองบ่อแสน ซึ่งเป็นการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ที่ผลิตลูกโคเนื้อ มีระบบการบริหารจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการฟาร์ม การผลิตอาหารโคขุนที่เหมาะกับวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้อง ที่มีความคุ้มทุนและได้ผลกำไรสูงสุด มีการจัดการดูแลสุขภาพโคตามหลักวิชาการจากกรมปศุสัตว์ และฐานการเรียนรู้การปลูกมะนาวแป้นแบบกิ่งตอนที่กำลังเพาะพันธุ์ขยายเพื่อจำหน่าย

เจ้าบ้านกินข้าวกับเจ้าเมือง เจ้าบ้านกินข้าวกับเจ้าเมือง เจ้าบ้านกินข้าวกับเจ้าเมือง

สำหรับบ้านบ่อแสน เป็นหมู่บ้านที่มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต มีครอบครัวพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2557 ส่งผลให้ชาวบ้านสามารถสร้างอาชีพ และมีรายได้ตามแนวทางพอเพียงอย่างแท้จริง