โครงการเจ้าบ้านกินข้าวกับเจ้าเมือง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พบประชาชนที่บ้านนากลาง ตามโครงการเจ้าบ้านกินข้าวกับเจ้าเมือง

โครงการเจ้าบ้านกินข้าวกับเจ้าเมือง โครงการเจ้าบ้านกินข้าวกับเจ้าเมือง

นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำหัวหน้าส่วนราชการและองค์กร ปกครองท้องถิ่นในจังหวัดพังงา พบประชาชนตามโครงการเจ้าบ้านกินข้าวกับเจ้าเมือง ณ บ้านนากลาง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และชุมชนแห่งความจงรักภักดี ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการบริหารจัดการชุมชน การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เพื่อให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้

โครงการเจ้าบ้านกินข้าวกับเจ้าเมือง โครงการเจ้าบ้านกินข้าวกับเจ้าเมือง

นายอนุภาพ รอดขวัญยอดระบำ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง กล่าวว่า สำหรับโครงการเจ้าบ้านกินข้าวกับเจ้าเมืองในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและคณะได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ ถนนสวยกินได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชมครัวเรือนต้นแบบพร้อมทั้งชมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ตลอดจนส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การพัฒนาหมู่บ้าน เป็นแบบอย่างการพัฒนาแก่หมู่บ้าน ชุมชนอื่นๆ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

เจ้าบ้านกินข้าวกับเจ้าเมือง

สามารถขยายผลการดำเนินงานไปยังหมู่บ้านข้างเคียง สร้างพลังในการบริหารจัดการในลักษณะของเครือข่ายระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งจะเป็นผลในการเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นวิถีชีวิตของหมู่บ้านในทุกพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และให้กำลังใจกับกลุ่มผู้ที่ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ