ผ้าป่ามหากุศล

จังหวัดพังงา จัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558 เพื่อถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ สำหรับพระภิกษุสามเณร จังหวัดพังงา

ผ้าป่ามหากุศล

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 พระประสาธน์สารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ระนอง เจ้าอาวาส วัดควนกะไหล ประธานฝ่ายบรรพชิต พร้อมด้วยนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ร่วมพิธีทอดผ้าป่า มหากุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558 เพื่อถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ สำหรับพระภิกษุสามเณร จังหวัดพังงา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชน ชาวจังหวัดพังงา ร่วม พิธีเป็นจำนวนมาก

ผ้าป่ามหากุศล ผ้าป่ามหากุศล
นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นพ.สสจ.พังงา เลขานุการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทอดผ้าป่ามหากุศล ฯ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ ว่ามูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงห่วงใยสุขภาพของพระภิกษุสามเณร ดังนั้นเพื่อให้การสนองงานด้านบริการสุขภาพแด่พระภิกษุสงฆ์ให้ยั่งยืนแบบครบวงจร จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดทำโครงการถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สำหรับถวายประจำวัดๆละ 1 ตู้ 77 จังหวัดทั่วประเทศ อันจะเป็นการขยายผลการดูแลสุขภาพและพัฒนาสุขภาวะของชุมชนได้อีกประการหนึ่งและเพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมทั้งได้รับอานิสงค์ของการสร้างตู้ยาถวายวัด โดยโครงการฯดังกล่าว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร ได้เสด็จเปิดโครงการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 จนถึงปัจจุบันการดำเนินโครงการฯได้มีประชาชนบริจาคแล้วส่วนหนึ่ง แต่ยังขาดตู้ยาอีกจำนวน 36,496 ตู้ สำหรับในส่วนของจังหวัดพังงา มีวัดที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จำนวน 86 วัด และในจำนวนนี้มีวัดที่มีตู้ยาประจำวัดแล้ว จำนวน 8 วัด ยังคงมีวัดที่ไม่ตู้ยาอีก จำนวน 78 วัด

ผ้าป่ามหากุศล ผ้าป่ามหากุศล

 ดังนั้น จังหวัดพังงา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดพังงา จึงได้จัดพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้ โดยได้รับบริจาคเงินรวมทั้งสิ้น 1.030.934 บาท ซึ่งจะนำไปใช้ในการจัดซื้อตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณ์ ซึ่งจะทำทุกวัดในจังหวัดพังงา มีตู้ยาพร้อมยาและเวชภัณ์ โดยยาสามัญประจำวัดนั้นจะประกอบด้วยยา 16 กลุ่ม 53 รายการ