ผู้แทนจุฬาราชมนตรี มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ

ผู้แทนจุฬาราชมนตรี มอบโล่และประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่นด้านมนุษยธรรม
นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้มอบหมายให้ ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้/ประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรี เป็นผู้แทนในการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พล.ต.ต. ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 สงขลา ,นายทินกร มุสิกวัตร ปลัดจังหวัดพังงา ,นางดารารัตน์ สุเทศ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา นายมานิต เพียรทอง นายอำเภอตะกั่วป่า และผู้มีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ณ มัสยิดตะวะฮ์ตุ้ลอิสลามิยะฮ์ (บ้านบางกรักใน) หมู่ที่ 9 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา จำนวนทั้งหมด 292 ราย

ผู้แทนจุฬาราชมนตรี มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ
สำหรับโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าวได้มอบให้สำหรับผู้มีผลงานดีเด่นในด้านการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัครทั้งชาวพุทธและมุสลิมในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า

ผู้แทนจุฬาราชมนตรี มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ

ที่ได้มีการจัดตั้งอาสาสมัครฝ่ายพลเรือนเข้ามาช่วยเหลือพนักงานของรัฐฯ ในการป้องกันและปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์อย่างเข้มแข็ง และให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การจับกุมขบวนการค้ามนุษย์ได้ที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา

ผู้แทนจุฬาราชมนตรี มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ