กศน.พังงาจัดมหกรรมกีฬาภายใน กศน.พังงา เกมส์ 58

ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กศน.พังงา เกมส์ ประจำปี 2558 โดยมี นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พร้อยด้วย นางพรดารา ประมูลทรัพย์ เลขานุการนายก อบจ.พังงา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู-อาจารย์และนักศึกษาจาก 8 อำเภอเข้าร่วมกว่า 1000 คน

 DSC03227 

นายเสถียร เพ็ญภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยเริ่มต้นจากการแข่งขันภายในของ กศน.แต่ละอำเภอ เพื่อคัดเลือกนักกีฬา จากนั้นก็ส่งตัวแทนมาแข่งขันรอบสุดท้ายในระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาได้มีทักษะในการเล่นกีฬา มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความรับผิดชอบ รู้จักการทำงานเป็นทีม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรักสามัคคี รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงจากภัยยาเสพติด พร้อมที่จะเป็นประชากรที่มีคุณภาพในสังคม

กศน.พังงาจัดมหกรรมกีฬาภายใน กศน.พังงา เกมส์ 58 กศน.พังงาจัดมหกรรมกีฬาภายใน กศน.พังงา เกมส์ 58

ในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักศึกษาในทุกระดับจาก กศน.ทั้ง 8 อำเภอเข้าร่วมการแข่งขันรวม 1,100 คน โดยแข่งขันรวม6 ประเภทกีฬา และก่อนการแข่งขันมีการจัดขบวนพาเหรดนักกีฬาและกองเชียร์ในชุดที่หลากหลาย พร้อมป้ายรณรงค์ในเรื่องต่างๆผ่านตลาดเมืองพังงา อย่างสวยงาม

กศน.พังงาจัดมหกรรมกีฬาภายใน กศน.พังงา เกมส์ 58 กศน.พังงาจัดมหกรรมกีฬาภายใน กศน.พังงา เกมส์ 58