01logo

 

วันที่ (๔ มิถุนายน ๒๕๕๘) ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ซึ่งมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ไม่รับคำฟ้องคดีไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ในคำร้องที่ คบ.๖๔/๒๕๕๗ คำสั่งที่ คบ.๒๑/๒๕๕๘ ระหว่าง นายธนพงศ์พันธ์ หรือนายอภิชาต ประคองใจ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๖ คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คดีนี้ นายธนพงศ์พันธ์ หรือนายอภิชาติ ประคองใจ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๖ คน ฟ้องเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน ว่าคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๒๕๕๗ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๒๕๕๗ ไม่อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ เพิ่มเติมและให้ยุติเรื่องโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ฟ้องคดีทั้ง ๒๖ คน อ้างว่ามติดังกล่าวมีผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง ๒๖ คน ซึ่งเป็นผู้สอบผ่านเกณฑ์ตัดสินร้อยละ ๖๐ เสียสิทธิและโอกาสได้รับการบรรจุให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในตำแหน่งที่ว่าง ผู้ฟ้องคดีทั้ง ๒๖ คน จึงได้ร้องทุกข์กรณีดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและได้รับแจ้งผลการพิจารณาแล้วปรากฏตามรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ลว.๕ ก.พ.๒๕๕๗ (น.๒/๓๓๗) เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง ๒๖ คนได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)

 

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๑๖๕, ๐ ๒๑๔๑ ๑๑๖๗