วิทยาลัยชุมชนพังงา

วิทยาลัยชุมชนพังงาจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยชุมชนพังงา

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานนพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน สภาวิทยาลัยชุมชน คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติและนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษารวม 97 คนเข้าร่วม ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพังงา อ.ทับปุด จ.พังงา

วิทยาลัยชุมชนพังงา วิทยาลัยชุมชนพังงาจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2557

 นายมานิต วิมุตติสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนพังงาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2547 ตามนโยบายของรัฐบาลในการกระจายการศึกษาสู่ท้องถิ่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นให้กับประชาชนในจังหวัดพังงา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นพันธกิจที่สำคัญของวิทยาลัยชุมชนในการจัดการศึกษาและการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งวิทยาลัยชุมชนพังงาได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมฝึกกระบวนการคิดและการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ปัจจุบันได้มีสถานที่ในการจัดการศึกษากระจายอยู่ในอำเภอทับปุด ท้ายเหมือง ตะกั่วป่า คุระบุรี และอำเภอเกาะยาว